dr Izabella Kaiser

Starszy wykładowca

Kontakt: izabella.kaiser@amu.edu.pl

Pełnione funkcje

  • opiekun roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;
  • opiekun praktyk.

Zainteresowania:

  • Pedagogika Marii Montessori;
  • Kształtowanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
  • Oligofrenopedagogika, a w szczególności: praca edukacyjna z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, funkcjonowanie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku, rodzic dziecka niepełnosprawnego, nauczyciel w szkole specjalnej;
  • Ocenianie kształtujące.

Publikacje:

  1. I. Kaiser, Koncepcja kształcenia językowego w metodzie Marii Montessori, [w:] Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka. Wybrane aspekty, red. M. Cywińska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
  2. I. Kaiser, Edukacja matematyczna jako trudna sytuacja edukacyjna ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Oblicza trudnego dzieciństwa. Konteksty rodzinno-edukacyjne, red. M. Cywińska, Poznań 2014, s. 407 – 420
  3. I. Kaiser, Miejsce aktywności fizycznej w różnych formach zajęć wolnoczasowych młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, „Studia Periegetica”, Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2012