dr Izabella Kaiser

Starszy wykładowca

Kontakt: izabella.kaiser@amu.edu.pl

Pełnione funkcje

 • opiekun roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • opiekun praktyk.

Zainteresowania:

 • Pedagogika Marii Montessori;
 • Kształtowanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • Oligofrenopedagogika, a w szczególności: praca edukacyjna z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, funkcjonowanie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku, rodzic dziecka niepełnosprawnego, nauczyciel w szkole specjalnej;
 • Ocenianie kształtujące.

Publikacje:

 1. I. Kaiser, Poziom kompetencji matematycznych dzieci kończących edukacje przedszkolną w systemie Marii Montessori, Studia Edukacyjne, 2017,nr 40 ,s.113-116
 2. I. Kaiser, Edukacja dla bezpieczeństwa z perspektywy oligofrenopedagoga, [w:] Aspekty systemu bezpieczeństwa narodowego Polski, red. M.Sokołowski, M. Mrozkowiak, A. Tomczak, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku, Warszawa 2017s. 295-307.
 3. I. Kaiser, Zastosowanie metody Marii Montessori w edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim [w:] Edukacja dla przyszłości w świecie wyzwań XXI wieku, red. R.Gerlach, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017 s.311- 323.
 4. I. Kaiser, Przebieg edukacji matematycznej w przedszkolu Montessori, Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, nr 14/2017. S. 193-201.
 5. I. Kaiser, Koncepcja kształcenia językowego w metodzie Marii Montessori, [w:] Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka. Wybrane aspekty, red. M. Cywińska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
 6. I. Kaiser, Edukacja matematyczna jako trudna sytuacja edukacyjna ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Oblicza trudnego dzieciństwa. Konteksty rodzinno-edukacyjne, red. M. Cywińska, Poznań 2014, s. 407 – 420
 7. I. Kaiser, Miejsce aktywności fizycznej w różnych formach zajęć wolnoczasowych młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, „Studia Periegetica”, Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2012