mgr Wojciech Arciszewski

Starszy wykładowca

Kontakt: warc@amu.edu.pl

Funkcje:

  • Koordynator ds. różnic programowych dla specjalnościach Edukacja Elementarna i Język Angielski, Edukacja Elementarna i Język Niemiecki, Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe oraz Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe (WPiNP-B);
  • Koordynator ds. różnic programowych w odniesieniu do wyjazdów studenckich w ramach LLP Erasmus;
  • Opiekun poszczególnych lat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zainteresowania:

  • Kultura, polityka, historia krajów niemieckiego obszaru językowego;
  • Metodyka nauczania podsystemów języka obcego, Kompetencja fonetyczna w kształceniu nauczycieli języków obcych.

Publikacje:

W. Arciszewski, Kilka uwag o doskonaleniu wymowy języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym,  [w:] Szukamy nowych dróg, (red.) Paweł Hostyński, Rys-Studio, Poznań 2003.