Prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska

KIEROWNIK ZAKŁADUprofesr

Kontakt: cywinska@amu.edu.pl

Pełnione funkcje:

– Przewodnicząca Komisji ds. Przewodów Doktorskich WSE UAM

– Pełnomocnik Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM ds. studenckich Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II

– Kierownik specjalności:

Studiów pierwszego stopnia

  • Edukacja Elementarna i Język Angielski,
  • Edukacja Elementarna i Język Niemiecki.
  • Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe

Studiów drugiego stopnia

  • Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe (WPiNP-B),

– Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2012 – 2016 r.

– Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Zainteresowania:

– Psychologia rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (a w tym m. in. funkcjonowanie dzieci w sytuacjach trudnych, stresowych, w sytuacjach konfliktu, osamotnienia, rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci, środowiskowe uwarunkowania rozwoju dzieci);

– Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (a w tym m. in. kształtowanie kompetencji językowych dzieci, metody i formy – konwencjonalne i alternatywne – pracy z dziećmi, aktywność zabawowa dzieci, kompetencje współczesnego nauczyciela przedszkola i nauczania zintegrowanego).

Wykaz ważniejszych publikacji:

1. Prace zwarte:

M. Cywińska, Konflikty interpersonalne wśród dzieci, Poznań 1995

M. Cywińska, Konflikty interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym w projekcjach
i sądach dziecięcych, Poznań 2004

M. Cywińska (red.), Sytuacje trudne w życiu dziecka, Poznań 2008 (wyd. I), 2009 (wyd. II)

M. Cywińska (red.), Być nauczycielem. Kompetencje współczesnego nauczyciela, Poznań 2013

M. Cywińska (red.), Oblicza trudnego dzieciństwa. Konteksty rodzinno – edukacyjne, Poznań 2014

M. Cywińska (red.), Problemy współczesnego dziecka. Wybrane aspekty, Poznań 2014

D. Borecka- Biernat, M. Cywińska (red.), Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno – pedagogicznej. Wybrane kwestie, Warszawa 2015

M. Cywińska (red.), Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka. Wybrane aspekty, Poznań 2016

2. Wybrane artykuły:

M. Cywińska, Wychodzenie z konfliktów interpersonalnych w środowisku dzieci pięcio- i sześcioletnich, „Studia Edukacyjne” 1995 nr 1, s. 177 – 191

M. Cywińska, Dziecko pięcio – i sześcioletnie w sytuacjach konfliktu z rówieśnikami – relacja z badań, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1996 nr 1, s. 119 – 131

M. Cywińska, Komunikacja interpersonalna a konflikty w stosunkach między dziećmi,[w:] Wychowanie – Profilaktyka – Resocjalizacja, cz. I, red. J. Sowa, E. Piotrowski, J. Rejman, Rzeszów 2002, s. 345 – 349

M. Cywińska, Znaczenie konfliktów w życiu dzieci w młodszym wieku szkolnym, „Studia Edukacyjne” 2004 nr 6, 177 – 187

M. Cywińska, Konflikty interpersonalne wśród dzieci – wyzwaniem dla nauczyciela, [w:] Pytania o przyszłość kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji, red. W. Leżańska, A. Tyl, Łódź 2004, s. 291 – 296

M. Cywińska, Konflikty interpersonalne w okresie późnego dzieciństwa, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2005 nr 1, s. 173 – 185

M. Cywińska, Konflikty interpersonalne w społeczności dziecięcej dawniej i dziś, [w:] Dziecko i dzieciństwo. W kręgu pytań i poszukiwań teoretyczno – badawczych, red. K. Segiet, Warszawa 2007, s. 97 – 125

M. Cywińska, Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych przez dzieci – inwestycją w przyszłość, [w:] Obszary wspólnego zaangażowania w edukacji dzieci, red I. Kopaczyńska, A. Nowak – Łojewska, Zielona Góra 2007, s. 107 – 121

M. Cywińska, Konflikty interpersonalne w świecie dzieci, „Studia Edukacyjne” 2008 nr 7, s.135 – 147

M. Cywińska, Konflikty między rodzicami – zagrożeniem dla konstruktywnego funkcjonowania dzieci w sytuacjach konfliktu, [w:] Dziecko a zagrożenia współczesnego świata, red. S. Guz, Lublin 2008, s. 161 – 170

M. Cywińska, Osamotnienie dziecka w domu rodzinnym, [w:] Sytuacje trudne w życiu dziecka, red. M. Cywińska Poznań, 2008 i 2009, s. 15 – 38

M. Cywińska, Conflict situations among children, “The New Educational Review”, 2010, Vol. 22, No. 3-4, s. 287 – 294

M. Cywińska, Edukacyjne znaczenie zabawek dziecięcych – ich terapeutyczne i twórcze oddziaływanie, [w:] Dawne i współczesne zabawki dziecięce, red. D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska, Poznań 2010, s. 233 – 243

M. Cywińska, Rozwojowy wymiar konfliktów interpersonalnych wśród dzieci, [w:] Edukacja Jutra. Proces wychowania w szkole i poza nią, red. K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2010, s. 23 – 29

M. Cywińska, Kompetencje społeczne dziecka a wcześniejszy start szkolny, [w:] O pomyślny start szkolny, red. S. Guz, I. Zwierzchowska, Warszawa 2010, s. 189 – 198

M. Cywińska, Zachowania agresywne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w sytuacjach konfliktu, [w:] Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych, red. D. Borecka – Biernat, Kraków 2011, s. 151 – 165

M. Cywińska, Dynamics of interpersonal conflicts between children at early school age, [in:] Education of tomorrow. Contemporary Education and its Contexts, ed. K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2011, s. 65 – 74

M. Cywińska, Dialog jako wymiar podmiotowości w edukacji dziecka, [w:] Podmiot. Sztuka – Terapia – Edukacja. Między teorią a praktyką, red. M. Cylkowska- Nowak, J. Imielska, E. Kasperek-Golimowska, Poznań 2011, s. 120 – 132

M. Cywińska, Rozwijanie motywacji uczniów do nauki, “Studia Edukacyjne”, 2012, nr 20, s. 153 – 166

M. Cywińska, The World of Child`s Play, [in:] Education of tomorrow. From Nursery School to the Professional Activity, ed. K. Denek, A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2012, s. 23 – 34

M. Cywińska, Sytuacje stresowe w wyzwalaniu zachowań agresywnych dzieci, [w:] Zachowania agresywne dzieci i młodzieży w sytuacjach społecznych. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania, red. D. Borecka- Biernat, Warszawa 2013, s. 183 – 199

M. Cywińska, Efektywność nauczyciela w dobie współczesnej, [w:] Być nauczycielem. Kompetencje współczesnego nauczyciela, red. M. Cywińska, Poznań 2013, s. 25 – 40

M. Cywińska, Nauczyciel a konstruktywne rozwiązywanie konfliktów przez dzieci, [w:] Być nauczycielem. Kompetencje współczesnego nauczyciela, red. M. Cywińska, Poznań 2013, s. 139 – 149

M. Cywińska, Process of constructive conflict resolution in middle and late childhood, [in:] Education of tomorrow. Education and Upbringing in the Educational School System, ed. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2013, s. 85 – 94

M. Cywińska, Interpersonal Conflicts between Children as Difficult Situations in Teaching, “The New Educational Review”, 2013, Vol.33, No. 3, s. 227 – 235

M. Cywińska, Creative verbal activity of children, [in:] Education of tomorrow. Since education in family to system aspects of education, ed. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (ed.), Sosnowiec 2014, s. 93 – 105

M. Cywińska, Wspieranie dzieci w procesie rozwiązywania problemów w sytuacjach konfliktu, [w:] Problemy współczesnego dziecka. Wybrane aspekty, red. M. Cywińska, Poznań 2014, s. 177 – 193

M. Cywińska, Przemoc wobec dziecka we współczesnej postmodernistycznej rodzinie, [w:] Oblicza trudnego dzieciństwa. Konteksty rodzinno- edukacyjne, Poznań 2014, s. 39 – 50

M. Cywińska, Spostrzeganie interpersonalne w sytuacjach konfliktu, [w:] Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno- psychologicznej. Wybrane kwestie, red. D. Borecka- Biernat, M. Cywińska, Warszawa 2015, s.76 – 88

M. Cywińska, Opanowywanie języka i mowy przez dziecko, [w:] Rozwijanie umiejętności językowych
i komunikacyjnych dziecka. Wybrane aspekty, red. M. Cywińska, Poznań 2016, s. 13 – 31

M. Cywińska, Rozwijanie sprawności językowych dziecka, [w:] Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka. Wybrane aspekty, red. M. Cywińska, Poznań 2016, s. 95 – 117

M. Cywińska, Twórczy wymiar aktywności językowej dziecka, [w:] Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka. Wybrane aspekty, red. M. Cywińska, Poznań 2016, s. 199 – 217