Statut

Statut

Studenckiego Koła Naukowego Edukacji Przedszkolnej  i Wczesnoszkolnej

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła

 1. Koło nosi nazwę Studenckie Koło Naukowe Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, zwane jest dalej Kołem.
 2. Koło powołuje się na czas nieokreślony, z inicjatywy Kierownika Zakładu Edukacji Dziecka – prof. UAM dr hab. Małgorzaty Cywińskiej oraz doktorantki Marii Pieprzyk.
 3. Siedzibą Koła jest Zakład Edukacji Dziecka na Wydziale Studiów Edukacyjnych (Poznań, ul. Szamarzewskiego 89) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej UAM.
 4. Koło jest uczelnianą organizacją studentów UAM i działa w ramach UAM.
 5. Koło zrzesza studentów UAM na zasadzie dobrowolności.
 6. Nadzór nad działalnością Koła sprawuje Rektor UAM.
 7. Celem utworzenia Koła jest realizacja zadań i celów określonych w planie pracy zaakceptowanym przez Opiekuna Koła i Kierownika Zakładu Edukacji Dziecka.

 

Zakres zainteresowań

 1. Dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i jego funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, społeczno – moralne (prawidłowości rozwojowe dziecka, jak i zaburzenia rozwojowe).
 2. Założenia i cele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 3. Obszary edukacji elementarnej w praktyce: obszar edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, zdrowotnej, ruchowej, kulturowo – estetycznej, komunikacyjnej.
 4. Aktywizowanie dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 5. Edukacja Alternatywna, jej założenia, koncepcje i zastosowanie w praktyce.
 6. Nauczanie dzieci języków obcych oraz zagadnienie dwujęzyczności.
 7. Funkcjonowanie dzieci w sytuacjach trudnych, w tym w sytuacjach konfliktu.
 8. Rozwijanie kompetencji emocjonalnych dzieci.
 9. Edukacja ekologiczna w powiązaniu z funkcjonowaniem leśnych przedszkoli („Waldkindergaerten”) w Niemczech.
 10. Drama jako metoda edukacyjna w pracy z dzieckiem.
 11. Współpraca z kampanią „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz fundacją „Mam Marzenie”.

 

Rozdział II. Cele i zadania Koła

 

Cele i zadania Koła są następujące:

 1. Stwarzanie możliwości rozwoju i poszerzania wiedzy oraz umiejętności praktycznych i organizacyjnych Członków Koła poprzez udział w spotkaniach Koła, a także w różnych inicjatywach uczelnianych i pozauczelnianych.
 2. Rozszerzenie zainteresowań naukowych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 3. Wzbogacanie własnych doświadczeń poprzez współpracę i poznawanie działalności instytucji zajmujących się kształceniem dzieci na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 4. Zdobycie doświadczenia w zakresie nauczania języków obcych poprzez współpracę z wybranymi przedszkolami i szkołami podstawowymi.
 5. Współpraca z innymi kołami naukowymi, samorządem studenckim oraz organizacjami studenckimi.
 6. Organizowanie eventów, odczytów, warsztatów, sympozjów, prelekcji i seminariów naukowych rozwijających kompetencje uczestników Koła w zakresie edukacji elementarnej dziecka.
 7. Działalność wolontarystyczna.

 

Rozdział III. Członkostwo; prawa i obowiązki Członków Koła

 

 1. Członkiem Koła może zostać każda studentka/ każdy student.
 2. Członkostwo jest przyznawane na wniosek zainteresowanej osoby, na podstawie uchwały Zarządu Koła wpisującej na listę Członków Koła.
 3. Prawami i obowiązkami Członka są:
 • Prawo udziału we wszystkich formach działalności regulaminowej Koła o charakterze merytorycznym jak i organizacyjnym, w szczególności każdy Członek ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Koła oraz posiadać legitymację Koła,
 • Obowiązek aktywnego uczestnictwa w pracach Koła, w tym udział w pracach organizacyjnych,
 • Obowiązek przestrzegania postanowień Statutu,
 • Obowiązek wykonywania uchwał władz Koła.

4. Członkostwo ustaje:

 • Na własną prośbę wyrażoną w formie pisemnej,
 • Z chwilą ukończenia lub zaniechania studiów,
 • Z chwilą rozwiązania Koła,
 • Z chwilą śmierci członka Koła,
 • Na mocy wykluczenia uchwałą Zarządu Koła.

 

Od uchwały Zarządu Koła o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Koła na najbliższym jego posiedzeniu od daty otrzymania kopii uchwały o wykluczeniu.

Rozdział IV. Władze Koła

 

Władzami Koła są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Koła,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Koła na życzenie Opiekuna Koła, na żądanie co najmniej 2/3 członków Koła, z własnej inicjatywy.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Koła dwa razy w roku: w październiku celem zatwierdzenia planu pracy i budżetu, w maju celem podsumowania pracy ustępującego Zarządu Koła i wybrania nowego.
 3. Czas i miejsce Walnego Zebrania Członków muszą być ogłoszone co najmniej na siedem dni przed terminem zebrania.
 4. Na czas Walnego Zebrania Członków powołany jest jego przewodniczący i sekretarz oraz ustalony jest porządek obrad.
 5. Walne Zebranie Członków jest zobowiązane poinformować o założonym przebiegu Walnego Zebrania.
 6. Walne Zebranie Członków jest prawomocne, o ile uczestniczy w nim co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Koła. Jeśli na skutek braku wymaganej liczby uczestników Walne Zebranie Członków nie może się odbyć, Zarząd Koła ustala termin drugiego zebrania, prawomocnego bez względu na ilość obecnych członków Koła.
 7. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów w głosowaniu bezpośrednim, równym.

Kompetencje Walnego Zebrania Członków

 1. Powołanie i odwołanie Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej.
 2. Uchwalenie rocznego planu pracy i budżetu Koła oraz wszelkich zmian w nim.
 3. Uchwalenie wszelkich zmian w Statucie Koła.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Koła za rok podlegający sprawozdaniu.
 5. Udzielenie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Koła absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie rocznej kadencji.
 6. Nadawanie tytułu Członka Honorowego.

Zarząd Koła

 1. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, 2 Wiceprezesów, Skarbnik, Sekretarz – zwani dalej Członkami Zarządu.
 2. Zarząd powoływany jest na okres jednego roku akademickiego.
 3. Prezes Koła:
 • Odpowiada za całokształt działań podejmowanych przez Zarząd i za sprawne funkcjonowanie władz wykonawczych Koła,
 • Reprezentuje Koło w kontaktach z władzami uczelni oraz poza nią,
 • Zwołuje Zarząd,
 • W wypadku niemożności zwołania Zarządu Koła, ma prawo samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach działalności Koła, jego finansów, majątku, etc.
  4. Wiceprezes:
 • Wspomaga i ściśle współpracuje z Prezesem, a w razie potrzeby zastępuje go,
 • Koordynuje prace prowadzone przez Koło.
  5. Sekretarz:
 • Prowadzi księgę protokołów,
 • Prowadzi księgę korespondencji Koła.
  6. Skarbnik odpowiada za finanse Koła i prowadzi skrupulatną dokumentację finansową.
  7. Zarząd jest wybierany większością głosów przez Walne Zebranie na okres roku akademickiego. O objęciu funkcji przez kandydata decyduje ilość głosów uzyskanych po przeprowadzonym głosowaniu. Liczba kadencji nieograniczona.
  8. Do zadań Zarządu należy:
 • Realizacja przyjętego przez Walne Zebranie planu działania,
 • Kierowanie Kołem i wykonywanie bieżących zadań,
 • Zwoływanie Walnego Zebrania w celu omówienia bieżących spraw,
 • Sporządzanie sprawozdań z działalności Koła i przedstawianie ich właściwym władzom,
 • Reprezentacja Koła na zewnątrz,
 • Realizacja celów statutowych Koła.
  9. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej 2 członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw głos decydujący należy do Prezesa.
  10. Zarząd może powołać komórki organizacyjne do realizacji określonych celów.

 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając ze swego składu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Sprawowanie stałej kontroli zgodności działalności Zarządu Koła ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 2. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
 3. Występowanie do Zarządu Koła z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V. Opiekun Koła

 

 1. Opiekuna Koła powołuje Rektor spośród pracowników UAM na wniosek Zarządu albo założycieli.
 2. Opiekunem Koła może być doktorant lub pracownik WSE UAM w stopniu co najmniej magistra, uzgodniony przez Zarząd Koła z Rektorem UAM.
 3. Opiekun Koła pełni funkcję doradczą i wspomagającą wobec poczynań Koła.
 4. W przypadku rezygnacji Opiekuna Koła z pełnionej funkcji ma on obowiązek wyznaczyć innego kandydata na swojego następcę.
 5. Do kompetencji Opiekuna należy:
 • Pomoc przy ustaleniu tematów badawczych podejmowanych przez Koło i ich realizacji,
 • Reprezentowanie interesów Koła w ramach Uczelni i poza nią,
 • Opiniowanie istotnych wydatków i działań związanych z działalnością Koła,
 • Opieka merytoryczna nad działalnością Koła.

 

 

Rozdział VI. Fundusze Koła

 

 1. Fundusze Koła mogą być gromadzone i wykorzystywane jedynie zgodnie z zasadami obowiązującymi na UAM.
 2. Fundusze Koła są wykorzystywane do realizacji celów i zadań statutowych Koła.
 3. Za prawidłowe wykorzystanie funduszy Koła odpowiedzialny jest Skarbnik Koła.

Rozdział VII. Uchwalenie i zmiana Statutu

 

 1. Statut Koła uchwala Walne Zebranie Koła większością 2/3 głosów wszystkich glosujących.
 2. W takim samym trybie Walne Zebranie dokonuje zmian w Statucie.

Rozdział VIII. Rozwiązanie Koła

 

 1. Rozwiązanie Koła następuje z woli samych Członków mocą uchwały Walnego Zebrania Koła większością 2/3 głosów wszystkich głosujących.
 2. Rozwiązanie Koła następuje także w przypadku zaprzestania działalności statutowej przez okres jednego roku akademickiego.