Edukacja Elementarna i Kształcenie Artystyczne Dziecka

Sylwetka absolwenta

II stopień studiów

Kierunek studiów: Pedagogika          

Specjalność: Edukacja Elementarna i Kształcenie Artystyczne Dziecka

 

 OGÓLNY  PROFIL  SYLWETKI  ABSOLWENTA

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja Elementarna i Kształcenie Artystyczne Dziecka na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, to osoba potrafiąca w sposób kreatywny tworzyć warunki wszechstronnego rozwoju dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, posiadająca kompendium kompetencji, by w sposób twórczy organizować proces kształcenia zintegrowanego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem treści dotyczących zajęć plastycznych, muzycznych, teatralno – literackich; to także osoba wykazująca się pogłębioną wiedzą w zakresie najnowszych tendencji i kierunków zmian we współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, posiadająca wiedzę dotyczącą prawidłowego wiązania aktywności artystycznej z treściami nauczania w edukacji zintegrowanej, jak również prezentująca umiejętność posługiwania się środkami warsztatu plastycznego, muzycznego, literacko – teatralnego i świadomego posługiwania się środkami ekspresji artystycznej w celu osiągnięcia zamierzonych efektów artystycznych. Absolwent tej specjalności dysponuje także wiedzą i  umiejętnościami w zakresie wspomagania rozwoju dzieci, indywidualizowania pracy z nimi, diagnozowania i stymulowania ich rozwoju, zna idee integracji społecznej oraz warunki jej skuteczności. Cechuje się ponadto otwartością intelektualną, innowacyjnością, zna nowoczesne środki przekazu informacji, odznacza się umiejętnością współdziałania i współpracy, potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem rozumiejąc potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego.

  MOŻLIWE ZAJMOWANE STANOWISKA PRACY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

 • opiekun w żłobkach, klubach dziecięcych;
 • nauczyciel wychowania przedszkolnego;
 • nauczyciel nauczania zintegrowanego w szkołach podstawowych (na etapie edukacji wczesnoszkolnej);
 • nauczyciel w placówkach wychowania pozaszkolnego (pałace kultury, ogniska pracy pozaszkolnej) prowadzących zajęcia artystyczne z dziećmi.

 

ZADANIA, KTÓRE ABSOLWENT MOŻE WYKONYWAĆ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Absolwent może:

 • planować i organizować proces kształcenia zintegrowanego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • diagnozować, monitorować rozwój dziecka i przebieg procesu jego kształcenia i wychowania;
 •  tworzyć projekty, plany i scenariusze pracy pozwalające realizować założenia programowe wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego;
 •  konstruować autorskie programy nauczania i wychowania;
 • podejmować działania opiekuńcze w stosunku do dzieci poniżej 3 rok użycia;
 • prowadzić  zintegrowane zajęcia z dziećmi na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • prowadzić zajęcia artystyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym; i wczesnoszkolnym stosując określone środki warsztatu plastycznego, muzycznego oraz literacko – teatralnego;
 • podejmować działania mające na celu nawiązywanie współpracy z rodzicami;
 • podejmować działania mające na celu nawiązywanie współpracy z instytucjami wspomagającymi edukację dzieci  w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY

 • żłobki, klubu dziecięce
 • przedszkola publiczne i niepubliczne
 • szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne (klasy I –III)
 • placówki wychowania pozaszkolnego prowadzące zajęcia artystyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym