Edukacja Elementarna i Język Angielski

Sylwetka absolwenta

I stopień studiów

Kierunek studiów: Pedagogika          

Specjalność: Edukacja Elementarna i Język Angielski

 

OGÓLNY  PROFIL  SYLWETKI  ABSOLWENTA

Absolwent nauczycielskich studiów dwuprzedmiotowych Edukacja Elementarna i Język Angielski na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, to osoba wszechstronnie przygotowana do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, potrafiąca kreować proces kształcenia zintegrowanego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; to także osoba znająca w sposób biegły język angielski i rozumiejąca specyfikę nauczania tego języka dzieci w okresie średniego  i późnego dzieciństwa. Absolwent w/w specjalności posiada  warsztat pracy  w zakresie działań plastycznych, muzycznych, teatralno – literackich, a także służących rozwijaniu aktywności ruchowej dzieci omawianego przedziału wiekowego. Potrafi w sposób twórczy wykorzystywać zdobytą w toku studiów wiedzę  i umiejętności. Ważne miejsce w procesie kształtowania kompetencji absolwenta odgrywają praktyki pedagogiczne i zawodowe odbywane w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych. Absolwent ten cechuje się ponadto otwartością intelektualną, zna nowoczesne środki przekazu informacji, odznacza się umiejętnością współdziałania i współpracy, ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

  MOŻLIWE ZAJMOWANE STANOWISKA PRACY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

 • opiekun w żłobkach, klubach dziecięcych
 • nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • nauczyciel nauczania zintegrowanego w szkołach podstawowych (na etapie edukacji wczesnoszkolnej)
 • nauczyciel języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

                     

ZADANIA, KTÓRE ABSOLWENT MOŻE WYKONYWAĆ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Absolwent może:

 • planować i organizować proces kształcenia zintegrowanego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • diagnozować, monitorować rozwój dziecka i przebieg procesu jego kształcenia  i wychowania;
 •  tworzyć projekty, plany i scenariusze pracy pozwalające realizować założenia programowe wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego;
 •  konstruować autorskie programy nauczania i wychowania;
 • podejmować działania opiekuńcze w stosunku do dzieci poniżej 3 rok użycia;
 • prowadzić  zintegrowane zajęcia z dziećmi na etapie edukacji przedszkolnej   i wczesnoszkolnej;
 • prowadzić zajęcia z zakresu nauczania języka angielskiego dzieci na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • podejmować działania mające na celu nawiązywanie współpracy z rodzicami;
 • podejmować działania mające na celu nawiązywanie współpracy z instytucjami wspomagającymi edukację dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY

 • żłobki, klubu dziecięce
 • przedszkola publiczne i niepubliczne
 • szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne (klasy I –III)
 • placówki wychowania pozaszkolnego prowadzące zajęcia nauki języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym