Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe (WPiNP-B)

Sylwetka absolwenta

II stopień studiów

Kierunek studiów: Pedagogika          

Specjalność: Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe (WPiNP –B)

 

 OGÓLNY  PROFIL  SYLWETKI  ABSOLWENTA

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Pedagogika, specjalność: Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe (dla absolwentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej oraz innych kierunków po specjalnościach nauczycielskich) na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, to osoba przygotowana do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, potrafiąca realizować proces kształcenia zintegrowanego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwent tej specjalności wykazuje się wiedzą w zakresie współczesnych tendencji w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zna metodyki szczegółowe w zakresie edukacji przedszkolnej i edukacji zintegrowanej, metody diagnozy psychopedagogicznej, posiada warsztat pracy w zakresie działań plastycznych, muzycznych, edukacji technicznej i służących rozwijaniu aktywności ruchowej dzieci omawianego przedziału wiekowego. Cechuje się ponadto otwartością intelektualną, zna nowoczesne środki przekazu informacji, odznacza się umiejętnością współdziałania i współpracy, posiada świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

 

MOŻLIWE ZAJMOWANE STANOWISKA PRACY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

 • opiekun w żłobkach, klubach dziecięcych
 • nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • nauczyciel nauczania zintegrowanego w szkołach podstawowych (na etapie edukacji wczesnoszkolnej)

ZADANIA, KTÓRE ABSOLWENT MOŻE WYKONYWAĆ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Absolwent może:

 • planować i organizować proces kształcenia zintegrowanego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • diagnozować, monitorować rozwój dziecka i przebieg procesu jego kształcenia i wychowania;
 •  tworzyć projekty, plany i scenariusze pracy pozwalające realizować założenia programowe wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego;
 •  konstruować autorskie programy nauczania i wychowania;
 • podejmować działania opiekuńcze w stosunku do dzieci poniżej 3 rok użycia;
 • prowadzić  zintegrowane zajęcia z dziećmi na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • podejmować działania mające na celu nawiązywanie współpracy z rodzicami;
 • podejmować działania mające na celu nawiązywanie współpracy z instytucjami wspomagającymi edukację dzieciw wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY

 • żłobki, klubu dziecięce
 • przedszkola publiczne i niepubliczne
 • szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne (klasy I –III)