Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe

Sylwetka absolwenta

I stopień studiów

Kierunek studiów: Pedagogika          

Specjalność: Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe

OGÓLNY  PROFIL  SYLWETKI  ABSOLWENTA

Absolwent nauczycielskich studiów dwuprzedmiotowych Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, to osoba wszechstronnie przygotowana do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, potrafiąca kreować proces kształcenia zintegrowanego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także wykazująca się  znajomością najnowszych polskich i europejskich tendencji w tym zakresie; to osoba posiadająca praktyczną znajomość metod diagnozy psychopedagogicznej i potrafiąca zastosować je w pracy z dzieckiem oraz znająca techniki terapeutyczne przeznaczone dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwent w/w specjalności posiada warsztat pracy w zakresie działań plastycznych, muzycznych, teatralno – literackich, a także służących rozwijaniu aktywności ruchowej dzieci omawianego przedziału wiekowego. Zna specyfikę literatury dla dzieci pod względem gatunkowym, potrafi analizować teksty literackie adresowane do dzieci i w sposób kreatywny stosować je w pracy edukacyjnej. Wykazuje się umiejętnością twórczego wykorzystywania zdobytej w toku studiów wiedzy i umiejętności – ważne miejsce w procesie kształtowania kompetencji absolwenta odgrywają praktyki pedagogiczne i zawodowe odbywane w przedszkolach i klasach I- III szkół podstawowych. Absolwent ten cechuje się ponadto otwartością intelektualną, innowacyjnością, zna nowoczesne środki przekazu informacji, odznacza się umiejętnością współdziałania i współpracy, posiada świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

MOŻLIWE ZAJMOWANE STANOWISKA PRACY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

 • opiekun w żłobkach, klubach dziecięcych
 • nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • nauczyciel nauczania zintegrowanego w szkołach podstawowych (na etapie edukacji wczesnoszkolnej)

ZADANIA, KTÓRE ABSOLWENT MOŻE WYKONYWAĆ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Absolwent może:

 • planować i organizować proces kształcenia zintegrowanego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • diagnozować, monitorować rozwój dziecka i przebieg procesu jego kształcenia i wychowania;
 • tworzyć projekty, plany i scenariusze pracy pozwalające realizować założenia programowe wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego;
 • konstruować autorskie programy nauczania i wychowania;
 • podejmować działania opiekuńcze w stosunku do dzieci poniżej 3 rok użycia;
 • prowadzić  zintegrowane zajęcia z dziećmi na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • podejmować działania mające na celu nawiązywanie współpracy z rodzicami;
 • podejmować działania mające na celu nawiązywanie współpracy z instytucjami wspomagającymi edukację dzieciw wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY

 • żłobki, klubu dziecięce
 • przedszkola publiczne i niepubliczne
 • szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne (klasy I –III)